TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä
5.5.2021
 
Yhteyshenkilö
Leena Svinhufvud
Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki

 
Rekistereiden nimet
1) Tilaisuuksien osallistujaluettelot
2) Yhteystietorekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteet
Käsittelyn peruste tilaisuuksien osallistujaluetteloissa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja yhteystietorekisterin osalta pääsääntöisesti suostumus.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
1)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Henkilötietoja kerätään tapahtumien järjestämistä ja osallistujien verkostoitumista varten. Lisäksi rekisteriä hyödynnetään hankkeen raportoinnissa rahoittajalle niin, etteivät henkilöiden ja organisaatioiden tiedot käy ilmi (ainoastaan lukumäärät). Hankkeesta lisätietoa haluavien nimet siirretään yhteystietorekisteriin ja heitä tiedotetaan myös hankkeen etenemisestä ja tapahtumista.
2)    Yhteystietorekisteri
Hankkeen toiminnasta informoimista varten, sidosryhmien kanssa yhteydenpitoa varten. Lisäksi rekisteriä hyödynnetään hankkeen raportoinnissa rahoittajalle niin, etteivät henkilöiden ja organisaatioiden tiedot käy ilmi (ainoastaan lukumäärät).
 
Rekisterin tietosisältö
1)    Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Henkilön perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tilaisuudesta riippuen tilaisuuden aihepiiriin liittyvät lisätiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään lupa jakaa tiedot muiden osallistujien tai ilmoittautuneiden kesken.
2)    Yhteystietorekisteri
Henkilön perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, organisaatio ja sähköpostiosoite.
 
Tietojen säännönmukaiset tietoluovutukset
1) Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Tiedot luovutetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille tai tilaisuuteen osallistuneille tilaisuudessa tai heti sen jälkeen.
2) Yhteystietorekisteri
Tietoja ei luovuteta A&DO -hankkeessa työskentelevän Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon henkilökunnan ulkopuolelle.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet:
1) Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Pääsy nimi- ja organisaatioluetteloon on tilaisuuteen osallistuvilla tai siihen ilmoittautuneilla tilaisuudessa. Muihin osallistujien antamiin tietoihin on pääsy vain tapahtumaa järjestävällä Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon A&DO-hankkeessa työskentelevällä henkilökunnalla.
2) Yhteystietorekisteri
Pääsy rekisteriin on vain niillä Arkkitehtuuri ja Designmuseon henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka työssään viestivät A&DO-hankkeesta.
 
Tietojen säilytysaika
1) Tilaisuuksien osallistujaluettelot
Osallistujatietoja säilytetään tilaisuuden järjestämisen jälkeen tilastointi- ja yhteydenpitotarkoituksissa.
2) Yhteystietorekisteri
Tiedot säilytetään A&DO-hankkeen hankekauden ajan, jonka jälkeen ne siirtyvät mahdollisesti pysyvän A&DO:n rekistereiksi.
 
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Niitä pyydettäessä tulee ottaa Designmuseon säätiön yhteyshenkilöön.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Designmuseon käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Automaattinen päätöksenteko
Rekistereitä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää suostumusta.