Kuva työpajasta, nainen kirjoittaa isolle paperille Community is the core.

Kuva Risto Musta.

Käyttäjät visioivat A&DO:n verkkopalvelun kehittyvän resurssiportaalista digitaaliseksi oppimisen ympäristöksi

Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on yhteiskehittänyt arkkitehtuuri- ja muotoilukasvattajien sekä opettajien kanssa konseptin A&DO:n verkkopalvelulle. Yhteiskehittämisen prosessiin voi tutustua tarkemmin FM Elina Kesäniemen juuri julkaistussa palvelumuotoilun opinnäytetyössä.

A&DO:n verkkopalvelun käyttäjälähtöistä muotoilua toteutettiin syksyn ja talven 2020–2021 aikana yhdessä 24 verkkopalvelun potentiaalisen käyttäjän kanssa. Työskentelyn tuloksena syntyi arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen verkkopalvelun konsepti, joka rakentuu verkkopalvelun tulevaisuuden kehityssuuntia avaavan tiekartan ympärille. A&DO:n verkkopalvelu kehittyisi tiekartan mukaan arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen resurssien äärelle vievästä portaalista vuorovaikutuksen ja jakamisen alustaksi sekä lopulta digitaaliseksi oppimisen ympäristöksi.

Yhteiskehitetty konsepti ei ole tarkkarajainen malli vaan A&DO:n toiminnan muotoutumisen mukana taipuva ja elävä kartta,” palvelumuotoilijaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistuva Kesäniemi korostaa.

Yhteiskehittämisellä vastataan museoiden murrokseen

Tutkimuksessaan Kesäniemi tarkastelee A&DO:n verkkopalvelun kehittämistä suhteessa museoiden toiminnan muutokseen yleisötyön näkökulmasta.

Koko A&DO:n idea kytkettynä digitaalisiin palveluihin heijastelee museokentässä käynnissä olevaa laajempaa muutosta. Se on myös osoitus Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon halusta olla tämän muutoksen aallonharjalla,” Kesäniemi pohjustaa.

Museot ovat muuttuneet 1990-luvulta alkaen entistä asiakaskeskeisemmiksi, yleisöjään monipuolisesti palveleviksi keskuksiksi. Digitalisoitumisen myötä museoiden suhde yleisöihinsä on jälleen murroksessa. Palveltavista asiakkaista on tullut aktiivisia toimijoita, jotka tuottavat, julkaisevat ja jakavat sisältöjä omissa verkostoissaan.  Kesäniemi esittää, että yhteiskehittäminen tarjoaisi museoille keinoja vastata tämän muutoksen synnyttämiin uudenlaisiin odotuksiin

Asiakaskeskeistä toimintakulttuuria ja toimijuutta

Yhteiskehittäminen nostaa asiakkaan tai käyttäjän palvelujen arvonluonnin ja kehittämisen keskiöön. Se kuvastaa asiakaskeskeisen toimintakulttuurin ytimessä olevaa vuorovaikutteista suhdetta, joka museoilla on yleisöjensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa.  Usein yhteiskehittämisellä tarkoitetaan kuitenkin ihan konkreettisesti käyttäjien tarpeista lähtevää ja yhdessä käyttäjien kanssa toteutettavaa suunnittelua.

Yhteiskehittäminen julkisten palvelujen kontekstissa avaa myös uudenlaisen näkymän kansalaisten ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen. Sen myötä kansalaiset nähdään subjekteina ja julkisen arvon tuottajina, joiden toimintaa julkinen sektori tukee ja mahdollistaa. Tällä tavoin yhteiskehittäminen voi haastaa museot pohtimaan omaa roolia suhteessa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Suunnitelmista toteutukseen

Ado.fi-verkkopalvelu avaa Arkkitehtuurimuseolle ja Designmuseolle yhden väylän kehittää ja toteuttaa toimintatapoja, jotka tukevat yleisöjen mahdollisuuksia jalostaa museoiden sisällöistä omia tulkintojaan, luoda omaa sisältöä ja jakaa niitä. Se voi myös muuntua yhdeksi vakiintuneeksi kanavaksi pitää yhteyttä yleisöihin ja sidosryhmiin sekä ottaa heidät mukaan museoiden kehittämiseen.

Uusien vuorovaikutuksen kanavien avulla sitoutetaan yleisöjä toimintaan ja puretaan osallistumisen esteitä. Voisi ajatella, että ado.fi kehittyisi uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon fyysisten tilojen rinnalle museon yleisötyön digitaaliseksi siiveksi, joka olisi saavutettava mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa,” Kesäniemi maalailee.

A&DO:n uusien verkkosivujen ensimmäinen versio julkaistiin tänä keväänä. Tarkoituksena on toteuttaa aluksi yhteiskehitetyn tiekartan ensimmäinen etappi eli resurssiportaali. Se julkaistaan vaiheittain sisältöä edelleen rikastaen lähivuosien mittaan.

Lue opinnäytetyö Theseuksesta: Yhteiskehittäminen museoiden yleisötyön murroksessa – Tapaustutkimus arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen verkkopalvelun konseptoinnista

Lisätietoja:
Elina Kesäniemi,