Johannes Romppanen

A&DO Labrassa Vuosaaren paikallista suunnittelua

Helsingissä A&DO Labra -näyttelyyn on nostettu mukaan kiinnostavia poimintoja esimerkkejä Vuosaarelaisesta suunnittelusta. Vuosaarelaiset sisällöt näyttelyyn valittiin osallistavaan kaupunkimuotoiluun erikoistuneen suunnittelijan Päivi Raivion kanssa. Valintojen pohjana käytettiin vuosaarelaisilta kerättyjä ajatuksia. Yhdistäviksi teemoiksi nousivat muun muassa luonto kaupungissa, yhteisöllisyys sekä kaupunkialueiden haltuunotto.  

Vuosaaren huippu

1980–1990-luku 
Pinta-ala 95 ha 
Suunnittelu Jukka Toivonen  

Vuosaarenhuippu on Itä-Helsingissä sijaitseva luontokohde ja suuri ulkoilualue. Sen korkein kohta on meren pinnasta mitattuna yli 60 metrin korkeudessa. Ennen Vuosaarenhuipun paikalla kasvoi metsää. Myöhemmin alueelle perustettiin maantäyttöalue, jonne tuotiin rakentamisen yhteydessä yli jäänyttä maata. Mukana oli lahoamatonta rakennusjätettä ja teollisuustuhkaa eri puolilta Helsinkiä. Näitä aineksia tuotiin alueelle useita miljoonia kuutiometrejä 1990-luvulta aina 2010-luvulle. Esimerkiksi Vuosaaren sataman rakentamisessa yli jäänyt maa on nyt osa Vuosaarenhuippua.

Vuosaarenhuippu on siis täysin keinotekoinen alue. Se on kuitenkin harkitusti suunniteltu kokonaisuus. Maata ei ole kasattu mäelle miten sattuu, vaan työtä on ohjannut alusta lähtien vahva mielikuva ainutlaatuisesta viheralueesta. Alueen suunnittelusta ovat vastanneet etenkin Helsingin kaupungin luonnontarhuri Jukka Toivonen sekä maaperäasiantuntija Pirjo LaulumaaTavoitteena on ollut luoda vaihteleva luontokohde, jossa viihtyvät sekä ihmiset että eläimet.

Vuosaarenhuipun erityiseen luontoon voi tutustua kahdella luontopolulla. Niillä on yhteensä 13 opastaulua,  jotka kertovat alueen luonnosta.

Nordsjötoppen

Nordsjötoppen, 1980–1990-talen  
Areal 95 ha  
Planering Jukka Toivonen  

Nordsjötoppen är ett naturområde i östra Helsingfors och ett stort friluftsområde. Dess högsta punkt är drygt 60 meter över havet. Tidigare växte det skog på denna plats. Senare blev området ett jordpåfyllningsområde dit överskottsmark fördes som uppstod i samband med byggande. Dit fördes också byggavfall som inte förmultnar och industriaska från olika håll i Helsingfors. Flera miljoner kubikmeter sådant material fördes hit mellan 1990-talet och 2010-talet. Till exempel överskottsmark som uppstod vid byggandet av Nordsjö hamn är nu en del av Nordsjötoppen. 

Nordsjötoppen är alltså ett helt konstgjort område. Men det är ändå en välplanerad helhet. Jordmassor har inte placerats på Nordsjötoppen slumpmässigt, utan arbetet har redan från första början styrts av en klar vision om ett unikt grönområde. För planeringen av området har ansvarat särskilt Helsingfors stads naturmästare Jukka Toivonen och jordmånsexperten Pirjo Laulumaa. Målet var ett omväxlande naturområde där både människor och djur trivs. 

Intresserade kan bekanta sig med Nordsjötoppens särskilda natur på två naturstigar. Längs naturstigarna finns sammanlagt 13 anslagstavlor som berättar om områdets natur. 

Vuosaari Hill

Vuosaari Hill, 1980s–1990s 
Area: 95 hectares 
Design: Jukka Toivonen 

Vuosaari Hill is a nature site and large outdoor recreation area located in East Helsinki. Its highest point is more than 60 metres above sea level. On the place where Vuosaari Hill now stands there used to be a forest. Later, a land fill area was established there, where left over soil from construction sites was brought. Among the material was non-decomposable construction waste and industrial ash from all around Helsinki. From the 1990s to the 2010s, millions of cubic metres of this material were brought to the area. For example, the soil left over in the construction of Vuosaari harbour is now part of Vuosaari Hill. 

Vuosaari Hill is, in other words, a completely artificial area. It has, however, been carefully planned. Earth has not been piled on top of the hill haphazardly, but rather the work has been guided from the very beginning by a strong vision of a unique green area. The City of Helsinki’s nature gardener Jukka Toivonen and soil expert Pirjo Laulumaa have been responsible for the planning of the area. The goal has been to create a varied nature site, enjoyed by both people and animals. 

The special nature of Vuosaari Hill can be explored along two nature trails. There is a total of 13 signposts along the trails which inform visitors about the nature of the area. 

Ison Kallahden uimaranta ja Kallahdenniemen uimaranta 

Vuosaaren Ison Kallahden uimaranta ja Kallahdenniemen uimaranta ovat tärkeitä rentoutumisen paikkoja lähistön asukkaille. Kallahdenniemellä uimarannan vieressä on vuonna 1993 rauhoitettu luonnonniitty. Se on noussut maan kohoamisen myötä merestä viimeisen parin sadan vuoden aikana.  

Uimarannat sijaitsevat merellisellä Kallahdenniemellä, jonka vanhinta asutusta ovat kalastajien torpat. Nykyisin niemen rakennukset ovat eri-ikäisisiä huviloita, kesämökkejä, omakotitaloja ja yhteisöjen käytössä olevista rakennuksia. Mukana on myös niihin liittyviä piharakennuksia ja saunoja. Niemen rakennukset kertovat rakentamis- ja asumistavoista yli sadan vuoden ajalta.

Kallahden rannoilla vietetään aikaa uiden, leikkien ja ruokaa valmistaen. Alueelta löytyy keittokatoksia ja yleisiä grillejä, joissa voi vapaasti valmistaa ruokaa. Vuosaaren rantaelämään kuuluu erityisesti ruokien valmistaminen.

Stora Kallviks badstrand och Kallviksuddens badstrand

Stora Kallviks badstrand och Kallviksuddens badstrand i Nordsjö är viktiga rekreationsplatser för invånarna i närheten. Intill Kallviksuddens badstrand finns en naturäng som fridlystes 1993. Naturängen har stigit upp ur havet under de senaste tvåhundra åren till följd av landhöjningen. 

Badstränderna ligger på den havsnära Kallviksudden, vars äldsta bebyggelse är fiskartorp. För närvarande är byggnaderna på udden villor, sommarstugor, egnahemshus och byggnader som används av samfund. Byggnaderna är av olika åldrar. Dessutom finns också gårdsbyggnader och bastur i anslutning till dem. Byggnaderna på udden berättar om olika sätt att bygga och bo under mer än hundra år. 

Vid Kallvikens stränder tillbringar besökarna sin tid genom att bada, leka och laga mat. I området finns kokskjul och allmänna grillar där de fritt kan laga mat. Till strandlivet i Nordsjö hör särskilt att tillreda mat. 

Iso Kallahti beach and Kallahdenniemi beach 

Vuosaari’s Iso Kallahti beach and Kallahdenniemi beach are important places of relaxation for the local residents. Next to the Kallahdenniemi beach is a wild meadow that has been protected since 1993. The meadow came about due to the land rising from the sea over the last couple of hundred years. 

The seafront beaches are situated along the Kallahdenniemi headland, where the oldest settlements were fishermen’s cottages. Nowadays on the headland there are different aged villas, summer cottages, single-family homes and buildings used by various associations. In the grounds of these buildings are also outbuildings and saunas. The buildings on the headland tell the story of different kinds of construction methods and ways of living during more than a hundred years. 

People spend their time on Kallahti’s beaches swimming, playing and preparing food. There are cooking shelters and barbeque grills in the area, where people can freely prepare food, which is an important part of Vuosaari’s beach life. 

Parkly, monikäyttöinen kaupunkitilojen kaluste

Parkly modulaarinen kaluste kaupunkitilaan, 2021- 
Suunnittelijat: Päivi Raivio ja Daniel Bumann, Parkly Oy  

Parkly on modulaarinen ja monikäyttöinen kaupunkitilojen kaluste. Se on siis osista eli moduuleista koostuva, johon voi lisätä ja poistaa osia. Kalusteen on suunnitellut Päivi Raivion ja Daniel Bumannin luova toimisto RaivioBumannToimisto on erikoistunut kaupunkitilakokeiluihin. Päivi Raivio on suunnittelijana tullut vuosaarelaisille tutuksi muun muassa Taipuva Tila –projektillaan. Siinä tutkittiin kaupunkitiloja ja niiden käyttöä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Vuotalon edustalle sijoitetut Parkly-kalusteet tarjoavat aukiolla vehreän oleskelupaikan. Siinä on tilaa istumiselle ja kohtaamisille. Aukion elävöittäminen on osa Vuosaaren alueen kehittyvää kaupunkiympäristöä. Modulaarinen ratkaisu soveltuu erityisen hyvin kaikille avoimiin tiloihin. Niihin on helppo muodostaa erilaisia oleskelupaikkoja, joita voi tarvittaessa myös muunnella.

Parkly, multifunktionella möbler för stadsrum

Parkly modulära möbler för stadsrum, 2021–  
Designer: Päivi Raivio och Daniel Bumann, Parkly Oy  

Parkly är modulära och multifunktionella möbler för stadsrum. Möblerna består alltså av delar, dvs. moduler, till vilka delar kan läggas till och tas bort. Möblerna har designats av Päivi Raivios och Daniel Bumanns kreativa byrå RaivioBumann. Byrån har specialiserat sig på stadsrumsexperiment. Päivi Raivio har som designer blivit känd bland annat genom sitt projekt Taipuva Tila. Projektet utforskade stadsrum och användningen av dem tillsammans med stadsborna.

De Parkly-möbler som placerats utanför Nordhuset skapar en grön vistelseplats på torget. Här finns plats att sitta och möta andra. Att liva upp torget ingår i utvecklingen av stadsmiljön i Nordsjö. Den modulära lösningen lämpar sig särskilt väl för stadsrum som är öppna för alla. Här kan man lätt skapa olika vistelseplatser och vid behov kan de också ändras. 

Parkly, multipurpose furniture for urban spaces 

Parkly modular outdoor furniture for urban spaces, 2021-  
Designers: Päivi Raivio and Daniel Bumann, Parkly Oy 

Parkly is modular and versatile outdoor urban furniture. In other words, it is comprised of parts or modules with add-ons. The furniture is designed by RaivioBumann, the creative agency of Päivi Raivio and Daniel Bumann. The agency specializes in creative experiments for urban spaces. The residents of Vuosaari have gotten to know designer Päivi Raivio through her Taipuva Tila [Bendable Space] project, which explored urban spaces and their use together with the local residents. 

The Parkly furniture placed in the public square in front of Vuotalo Cultural Centre offers a green hangout spot. It has spaces for sitting and encounters. Revitalizing the square is part of Vuosaari’s developing urban environment. A modular solution is particularly suitable in spaces open to everyone. It is easy to create different hangout spots that can also be modified if necessary. 

Terassitalot 1971

Terassitalot, 1971 
Suunnittelija: Touko Neronen 
Valokuva/piirustus: Arkkitehtuurimuseo  

Vuosaaren Ulappasaarentiellä sijaitsee kolmen terassitalon ja hyvin erikoisen näköisen lämpökeskuksen muodostama kokonaisuus. Talojen syvät ”parvekepihat” uudistivat tavanomaista kerrostalorakentamista. Talojen muoto ohjaa valoa syvien parvekkeiden takana sijaitseviin huoneisiin. Taloyhtiön saunat sijaitsevat katoilla sekä kellarin uima-altaan yhteydessä. Katoille suunniteltiin lasten leikkipaikkoja ja puutarhoja, mutta ne eivät toteutuneet.

Vuosaari on Helsingin suurin kaupunginosa ja asuntoja rakennetaan edelleen. Touko Nerosen suunnittelemat terassitalot ovat yksi oman aikansa erikoisuus. Alue jatkaa kehittymistään ja Vuosaaressa rakennetaan parhaillaan kahta korkeaa tornitaloa. Talot nimeltään Hyperion ja Atlas nousevat aivan Columbus -kauppakeskuksen viereen, jopa 120 metrin korkeuteen.   

Terrasshusen 1971 

Arkitekt: Touko Neronen
Foto/teckning: Arkitekturmuseet  

Vid Fjärdholmsvägen i Nordsjö finns en helhet som består av tre terrasshus och en värmecentral med mycket speciellt utseende. De djupa ”balkonggårdarna” i husen förnyade på sin tid våningshusbyggandet. Husens form styr ljuset till de rum som ligger bakom de djupa balkongerna. Husbolagets bastur finns på taken och i anslutning till simbassängen i källarvåningen. På taken planerades lekplatser och trädgårdar för barn, men de förverkligades inte.  

Nordsjö är Helsingfors största stadsdel och här byggs fortfarande bostäder. De terrasshus som Touko Neronen ritade är en specialitet för sin tid. Området fortsätter att utvecklas och i Nordsjö byggs för närvarande två höga tornhus. Husen kommer att heta Hyperion och Atlas. De byggs alldeles intill köpcentret Columbus. Det högre huset blir 120 meter högt.  

Terraced apartment buildings 1971

Architect: Touko Neronen 
Photo/drawing: Museum of Finnish Architecture

Three terraced apartment buildings and a unique looking heating plant together form a distinct group on Ulappasaarientie street in Vuosaari. The buildings’ deep ”balcony courtyards” transformed conventional apartment building construction. The shape of the apartment buildings directs light into the rooms behind the deep balconies. The housing company’s saunas are placed on the roofs, as well in the basement in connection with a swimming pool. Children’s playgrounds and gardens were planned for the roofs, but they were never built. 

Vuosaari is the largest city district in Helsinki and housing construction is ongoing. The terraced apartment buildings designed by Touko Neronen are unique for their time. Vuosaari continues to develop, and two tall tower blocks are currently under construction there. The Hyperion and Atlas tower blocks, reaching a height of 120 metres, are being built next to the Columbus shopping centre.